FAQ About Câu Hỏi Thường Gặp

Câu Hỏi Thường Gặp
3 months ago | hungproteam

Ứng dụng Grab Driver mod là gì?

Ứng dụng Grab Driver mod là ứng dụng do HungProTeam chỉnh sửa dựa trên ứng dụng Grab gốc nhằm bổ sung các tính năng như ghim vị trí giả, thiết lập số tiền...

Câu Hỏi Thường Gặp
3 months ago | hungproteam

Nếu ứng dụng Grab Driver của tôi bị thoát tài khoản thì phải làm thế nào?

Bạn cần gỡ ứng dụng Grab Driver khỏi điện thoại, cài đặt ứng dụng Grab Đăng Nhập phiên bản mới nhất, đăng nhập xong bạn cài đè các phiên bản Grab mod theo mong muốn.

^

Already a member? Login.

Place this code where you want the questions and answer appear on your website.

<div class="faq-container"></div><script channelShortName="cauhoithuonggap" id="faq-question-list-script" src="https://static.faqabout.me/widgets/question-list-widget.min.js"></script>
Click to copy