FAQ About ERP

ERP
one year ago | khanh

Enterprise Resource Planning

Khi triển khai ERP, bạn có thể kỳ vọng nó sẽ giúp bạn thu thập, lưu trữ, quản lý, phân tích và diễn giải dữ liệu từ tất cả các đơn vị trong hệ thống của bạn.

ERP
one year ago | khanh

ERP là gì?

ERP là viết tắt của Enterprise Resource Planning, hay “Hệ thống hoạch định nguồn lực” (thực tế, tôi không thích cách dịch này).

ERP có thể hiểu là 1 danh mục những phần mềm quản lý doanh nghiệp được tích hợp dưới dạng ứng dụng (apps) dành cho tất cả các phòng ban, đơn vị trong hệ thống.

^

Already a member? Login.

Place this code where you want the questions and answer appear on your website.

<div class="faq-container"></div><script channelShortName="tet" id="faq-question-list-script" src="https://static.faqabout.me/widgets/question-list-widget.min.js"></script>
Click to copy