HỎI ĐÁP Về Các khóa học tiếng Anh by Trương Hải Hà

Quy định về học phí như thế nào?

Khi nhận được thông báo về khóa học với thông tin chi tiết về học phí, nếu muốn tham gia khóa học, bạn sẽ cần chuyển khoản cho mình 100% học phí để giữ chỗ.

Nếu được tối đa điểm chuyên cần (tham gia đủ 100% số buổi học và làm đủ 100% bài tập), bạn sẽ được nhận lại 5% học phí khi kết thúc khóa học.